اطلس رفاه ایرانیان

photo_2021-11-24_11-55-07

مرکز توانمندسازی حکومت و جامعه جهاد دانشگاهی با همکاری معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی اطلس رفاه ایرانیان را به‌تفکیک استان، و براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منتشر کرده است. این اطلس که براساس اطلاعات ثبتی خانوارها تهیه شده، علاوه بر اطلاعات کلی دربارۀ هر استان، حاوی بخش‌های زیر است:

  • اطلاعات جمعیتی-اجتماعی (جنسیت سرپرست خانوار، میانگین بُعد خانوار، میانگین سن اعضای خانوار، میانگین سن سرپرست خانوار، خانوارهای دارای عضو سالمند)
  • اطلاعات اقتصادی خانوارها (دهک، حساب‌های بانکی، مالکیت خودرو، حجم خرید با کارت بانکی، سفرهای خارجی)
  • بیمه‌های اجتماعی و اشتغال خانوارها (فاقد بیمه، فاقد بیمه و مستمری، داری عضو شاغل دولتی، دارای بیمۀ روستاییان و عشایر، دارای عضو بازنشسته)
  • حمایت اجتماعی (پوشش نهادهای حمایتی، یارانه)
  • سلامت (دارای بیمۀ سلامت، خانوارهای دارای بیمار خاص، خانوارهای دارای معلول)

https://saman.mcls.gov.ir/fa/atlas