در رابطه با دسته‌بندی موضوعات و مصادیق

مهم‌ترین موضوعات و مصادیقی که در حکمرانی داده مورد توجه قرار می‌گیرند. از این قسمت می‌توانید برای جستجوی موضوعی در گپ استفاده کنید.