کشت عمودی موفق با کمک داده‌ها

آینده کشاورزی برای مقابله با کم آبی
بزرگترین مزرعه عمودی زیرسقف فوق پیشرفته جهان

تولید ۲۵۰ نوع سبزی و گیاه
بدون نور خورشید و خاک
با ۹۵ درصد مصرف آب کمتر
و ۳۹۰ مرتبه تولید بیشتر در واحد سطح

در این نوع کشت از دوربین‌ها برای گردآوری و تحلیل داده‌های مربوط به رطوبت، دما و سطح اکسیژن گیاه استفاده میشه تا بهترین شرایط رشد گیاه را پیدا کنند.