هندبوک معرفی و راهنمای API

ره‌نگاشتی برای مدیریت راهبردی عرضه API
راهبری پروژه‌های عرضه‌ی API

Whitepaper final 14010310.pdf (2.3 مگابایت (#95) (#96))